Miesiąc

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Narwi informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 1870 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378) zmianie ulega organizacja pracy szkoły.

W okresie od 09 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku organizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego ulega zmianie:

1.      W Przedszkolu Samorządowym w Narwi zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze są prowadzone, zgodnie z planem. Dowożenie dzieci z przedszkola pozostaje bez zmian.

2.      Dla uczniów, których rodzice bezpośrednio zaangażowani są w walkę z pandemią COVID-19 szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej wg potrzeb.

3.       Uczniowie klas I-VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji oraz ściśle według zasad nauki na odległość.

4.        Zajęcia dla uczniów z klas objętych nauczaniem zdalnym odbywają się poprzez e – dziennik i  platformę MS Office Teams.

5.       Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne  w  kl. I-VIII prowadzone są w formie zdalnej.

6.      Zawiesza się do odwołania wszelkie wyjścia poza szkołę.

7.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia emocjonalno – społeczne dla klas I-VIII odbywają się  w formie zdalnej.

8.       Biblioteka: Uczniowie kl. IV-VIII zamawiają lektury przez e-mail: annapiekarska.mgr@qmail.com, podając swoje imię i nazwisko, klasę, autora i tytuł książki, którą chce wypożyczyć. Książki można będzie odebrać w wyznaczonym terminie po otrzymanej informacji zwrotnej.

9.      Uczniów klas I-VIII objętych pracą zdalną obowiązuje, jak dotychczas, realizacja obowiązku szkolnego: na każdej lekcji sprawdzana będzie obecność z wpisem do e-dziennika na podstawie aktywności uczniów na platformie MS Office Teams.

10.  Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w ramach dotychczasowych zajęć świetlicowych dla klas I-VIII będą odbywały się zdalnie. W czasie tych zajęć uczniowie mogą uzyskać doradztwo i wsparcie w nauce zdalnej.

11.  Uczniów i pracowników przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

12.   Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej. Pedagog i logopeda podadzą formę kontaktu dla uczniów i rodziców.

13.  Wychowawcy poinformują indywidualnie rodziców uczniów, którzy nie posiadają sprzętu lub warunków domowych do nauki zdalnej o indywidualnych decyzjach, co do sposobu nauki ich dzieci w okresie czasowego zawieszenia zajęć dla klas I-VIII.

14.  W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych  uczniom klas ósmych mogą być zorganizowane  indywidualne konsultacje w małych grupach  do 5 osób wg potrzeb.

15.  Dyżury kadry kierowniczej pozostają bez zmian. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest kontakt na terenie placówki po uprzednim umówieniu się.

16.   Praca sekretariatu pozostaje bez zmian .

       Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi