Miesiąc

Tytuł projektu: „TAK dla edukacji”

a. Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany w wysokości 1 759 587,16 zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
b. Termin realizacji: 01.07.2019r. – 30.06.2021r.
c. Miejsce realizacji: gmina wiejska Narew, powiat hajnowski, woj. podlaskie
d. Streszczenie: Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym Liderem jest Fundacja OKNO NA WSCHÓD, a Partnerem – Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych (matematycznych, porozumiewania się w językach obcych, kompetencji naukowo-technicznych i informatycznych) i wzmocnienie właściwych postaw (umiejętności uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa) u wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Narwi oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Narwi, poprzez kompleksowy program wsparcia, obejmujący m.in. :
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych (przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki), języków obcych (jęz. angielski, jęz. rosyjski)
– zajęcia rozwijające zdolności uczniów – zajęcia konstrukcyjne „Misja Robotyka”, koła zainteresowań (modelarskie, informatyczne, matematyczne, z jęz. angielskiego, z jęz. rosyjskiego, z jęz. francuskiego, przyrodnicze, biologiczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne)
– realizację projektów edukacyjnych – „Cztery pory roku”, „Nie przeminęło z wiatrem”, „Poligloci”
– zajęcia kształtujące kluczowe kompetencje i właściwe postawy – „Warsztaty efektywnego uczenia się”, „Akademia Młodego Przedsiębiorcy”, „Akademia SMART”
– wyjazdy edukacyjne z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych (Warszawa, Trójmiasto, Białystok)
– indywidualne podejście do uczniów – zajęcia kierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z oligofrenopedagogiki, indywidualne zajęcia logopedyczne, terapia psychologiczna),
– indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
– wakacyjny obóz edukacyjno-naukowy, obóz językowy
– szkolenia i studia podyplomowe dla kadry pedagogicznej
– utworzenie pracowni matematycznej
– doposażenie szkolnych pracowni dydaktycznych, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, m.in. tablic interaktywnych, laptopów, projektorów multimedialnych, drukarek, mikroskopów, radioodbiorników, map, globusów, tablic edukacyjnych, przyrządów i preparatów do pracowni przyrodniczych, chemicznych, fizycznych, geograficznych, matematycznych i językowych
– modernizacja szkolnej sieci WiFi oraz zakup komputerów wraz z oprogramowaniem do dwóch pracowni informatycznych
– wykorzystanie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej