Miesiąc

Dnia 02.12.2019 odbyły się zajęcia w klasach VII i VIII na temat: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” realizowany w ramach programu profilaktycznego rekomendowanego przez Państwową Agencję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to program którego celem jest dostarczanie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” oraz zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Zastosowane podczas zajęć metody krótkiej interwencji profilaktycznej umożliwia twórcze wykorzystanie dysonansu poznawczego uczniów związanego z nową wiedzą i oceną ich zachowań ryzykownych. Treści programowe oprócz dostarczenia młodzieży wiedzy na temat „dopalaczy” poruszały również tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana.

Program prowadzony metodami aktywizującymi przez co poruszane treści są bardziej dostępne i do zapamiętania przez uczniów. Lekcję prowadził specjalista z Ośrodka Profilaktyki „Nowa Perspektywa”.

Pedagog szkolny